Sklep
/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

 

 

 

§ 1 Organizator

 

 

 

Organizatorem promocji „Darmowa dostawa”, zwanej dalej Promocją, jest firma Radomdis  Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu 26-612, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIV Wydział Gospodarczy  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000451533, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 9482602735, Regon: 360741281 zwana dalej Organizatorem.

 

 

 

§ 2 Uczestnicy Promocji

 

 

 

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każdy klient sklepu internetowego www.zakupy-eleclerc.pl, który w dniach od 24/09/2019r. do 31/10/2019r. dokona zakupów w tym sklepie na kwotę min 150zł z dostawą na terenie Radomia lub okolic do 20 km .

 

 

 

§ 3 Przedmiot i czas trwania Promocji w Sklepie Internetowym

 

1.      W ramach Promocji, każdy klient,  który w dniach od 24/09/2019r. do 31/10/2019r. dokona zakupów na www.zakupy-eleclerc.pl  na kwotę  minimum 150zł wskazując adres dostawy na terenie Radomia lub okolic do 20 km, będzie mógł skorzystać z rabatu równego kosztowi przygotowania przesyłki w wysokości 10 zł.

 

2.      Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje w dniach od 24 września 2019r. do 31 października 2019r. i może ona zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie www.zakupy-eleclerc.pl

 

3.      Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na akceptację regulaminu promocji.

 

4.      Promocja nie łączy się z innymi odbywającymi się promocjami.

 

§ 4 Spory

 

1.      Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

 

2.      Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

 

3.      Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

4.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

 

5.      Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 Zasady oraz warunki obowiązywania Promocji

 

1.      Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

 

2.      W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.      Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

2.      Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej WWW.zakupy-eleclerc.pl