Sklep
/
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego: zakupy-eleclerc.pl
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Właściciel

Sklep internetowy www.zakupy-eleclerc.pl prowadzony jest przez firmę Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu 26-612, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000541533, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 948-26-02-735, Regon 360741281.
 

2. Akceptacja regulaminu

a. Realizacja sprzedaży przez www.zakupy-eleclerc.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w www.zakupy-eleclerc.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

b. Klient składając zamówienie jednocześnie akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obsluga@eleclerc.com.pl
 

3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.zakupy-eleclerc.pl niezbędny jest :

a.        komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome w wersji 73 lub wyższą, Firefox 50 lub wyższą

b.         rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280x1024

c.        zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer

 

e.       komputer lub inne urządzenie  klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS 

f. konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego (konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.zakupy-eleclerc.pl)

g. komputer Klienta musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz aktywny interpretator JavaScript

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

4. Działalność

a. www.zakupy-eleclerc.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

b. Zamówienia składać można jedynie przez stronę internetową www.zakupy-eleclerc.pl
 

5. Obszar działania

a. Usługi oferowane przez www.zakupy-eleclerc.pl dostępne są na terenie Polski, możliwość realizacji zamówień może być określana na podstawie kodu pocztowego kupującego.

b. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy.

 

6. Dane osobowe

 

 

Administrator danych

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Radomdis Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Radomiu 26-612 , ul. Toruńska 1, NIP 9482602735

2.      Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

1.      Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

 

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

 

1.      W celu rejestracji, dokonania zakupu, dostarczenia zamówionych artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych:

a.       dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres,

b.      dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu,

c.       w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator. Powyższe informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,

d.      w przypadku rejestracji - login oraz hasło,

e.       w przypadku gdy dokonuje Pani/Pan zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT – numer NIP.

2.      Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a.       realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych (np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji),

b.      zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

c.       wysyłania materiałów handlowych/reklamowych - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody.

 

Przekazywanie danych

 

1.      Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia.

2.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom – jeżeli musimy użyć firmy zewnętrznej do dostarczenia naszych produktów, podwykonawcom naszych usług,

3.      Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4.     Klient wybierający sposób dostawy "Kwarantanna, tylko i wyłącznie dla osób objętych kwarantanną, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną" zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych do MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom w celu weryfikacji czy klient rzeczywiście jest objęty kwarantanną.

Przechowywanie danych

1.      Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych

1.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do:

a.       uzyskania wyczerpującej informacji na temat Pani/Pana danych, które przetwarza administrator danych,

b.      uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przekazanych przez Panią/Pana,

c.       uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Pani/Pana dotyczące,

d.      uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e.       żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

f.       usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g.      wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

2.      W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

 

Inspektor ochrony danych

 

1.      Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/ Pan skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.

2.      W każdej chwili, kiedy ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, które odpowie na wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

1.      Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na Pani/Pana dane.

 

Informacje końcowe

 

1.      Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i spełnienia warunków zamówienia.

 

7. Oferta handlowa i informacje o produktach

a. www.zakupy-eleclerc.pl jest usługą opartą na asortymencie hipermarketu E. Leclerc
Radom prowadzonego przez Radomdis Polska Sp. z o.o.

b. Oferta handlowa www.zakupy-eleclerc.pl dotyczy wyłącznie produktów mających status „dostępne”

c. Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.zakupy-eleclerc.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży
jest zawierana w Radomiu, w placówce handlowej E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1. Innymi słowy umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającą ofertę elektroniczną (sprzedającego). Oznacza to, że sklepem internetowym jest siedziba przedsiębiorcy.

d. Zamieszczone na stronach internetowych www.zakupy-eleclerc.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Radomdis Polska Sp. z o.o. dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.


8.Sprzedaż alkoholu

a. Oferta alkoholi w sklepie www.zakupy-eleclerc.pl dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

b. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w dziale ALKOHOL jest potwierdzenie czy klient jest osobą pełnoletnią w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

c. www.zakupy-eleclerc.pl nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholu, ale zamówione na stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl alkohole (co odpowiada jedynie ich rezerwacji), mogą być dostarczane przez pracownika www.zakupy-eleclerc.pl lub za pośrednictwem innych osób trzecich - pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

d. Dostawcy www.zakupy-eleclerc.pl mają prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca www.zakupy-eleclerc.pl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu.

e. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol lub wyroby tytoniowe nie zostaną wydane!

f. www.zakupy-eleclerc.pl ostrzega, iż spożywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych szkodzi zdrowiu.


9.Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

a. Ceny artykułów w sklepie internetowym www.zakupy-eleclerc.pl są identyczne jak w rzeczywistym hipermarkecie E. Leclerc Radom.

b. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Radomdis Polska Sp. z o.o. w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z dowodem sprzedaży.

c. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

d. Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 

 

II ZAMÓWIENIE KLIENTA
 

1. Składanie i akceptacja zamówienia

a. Zamówienie można składać całą dobę każdego dnia roku wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl produkty oferowane do sprzedaży.

b. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamów".

c. Klient może opisać, dodatkowo w uwagach do zamówienia, produkty których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku www.zakupy-eleclerc.pl dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta, Klientowi nie przysługuje roszczenie o wymianę towaru na inny, zaś www.zakupy-eleclerc.pl nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny.

d. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez www.zakupy-eleclerc.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.


2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

a. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

b. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Klienta artykułów oznaczonych znacznikiem "super cena"

c. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia

d. www.zakupy-eleclerc.pl może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych towarów oraz uzależniać je od wartości zamówienia klienta

e. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną


3.Możliwość zmiany zamówienia

a. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu nie później niż na 2 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia w przypadku dostawy transportem zakupy-eleclerc.pl lub do czasu rozpoczęcia realizacji przez zakupy-eleclerc.pl zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku dostaw w dniach poniedziałek - sobota w godzinach 9,00-10,00 oraz niedziela godz. 11,00-12,00 zamiany w zamówieniu można wprowadzać do godz. 18.00 dnia poprzedzającego dostawę dla dostaw realizowanych transportem zakupy-eleclerc.pl. Dla dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, zmiany w zamówieniu można zgłaszać do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez zakupy-eleclerc.pl

4. Możliwość anulowania zamówienia

a. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 2 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów www.zakupy-eleclerc.pl, i nie później niż do godz. 17.00 poprzedniego dnia roboczego niż dzień realizacji zamówienia dla zamówień dostarczanych poza Radom, realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

b. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

c. Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta

d. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.zakupy-eleclerc.pl za wymagające potwierdzenia

e. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

f. Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych

g. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.zakupy-eleclerc.pl nie później niż 1 godzinę przed wyznaczonym terminem realizacji dostawy

 

III DOSTAWA
 

1.Sposób dostawy

a. W zależności od opcji wybranej przez Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym realizacja dostawy może być wykonana:

b. za pośrednictwem dostawców www.zakupy-eleclerc.pl,
c. za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie www.zakupy-eleclerc.pl.

d. Osobiście - odbiór osobisty przez zamawiającego w sklepie Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu (odbioru osobistego może dokonać bądź zamawiający osobiście, lub upoważniona przez niego osoba, przy czym, w przypadku płatności dokonanej przelewem, osoba odbierająca zakupy powinna posiadać potwierdzenie dokonania przelewu.

e. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na klatkę schodową pod rygorem– w wypadku odmowy pomocy, nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.

f. Sprzedaż produktów Ultra świeżych odbywa się tylko w obrębie miasta Radom. Aby sprawdzić dostępność produktów ultra świeżych należy wcześniej zalogować się na swoje konto. Jeżeli dany produkt będzie poza strefą dystrybucji produkt taki nie będzie widoczny na stronie.
 

2. Termin dostarczenia zakupów

a. jeżeli produkt jest na zamówienie klienta) od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

b. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega, że zamówienia nie będą realizowane w następujące dni : (w tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy) Dostawy na terenie Radomia i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów www.zakupy-eleclerc.pl. Dostawy w pozostałych strefach realizowane są przez wynajęta firmę kurierską

c. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym.

d. Dostawy na terenie Radomia i okolic w promieniu do 30 km realizowane są przez dostawców www.zakupy-eleclerc.pl we wszystkie dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 9,00-20,00,oraz w niedziele handlowe w godzinach 11,00-18,00.

Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.

e. Dostawy poza terenem Radomia i okolic, na terenie Polski odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej w dni powszednie, wyłącznie poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. 24-godzinny termin dostawy obowiązuje tylko przy zamówieniach składanych w dni powszednie od poniedziałku do czwartku do godz. 15,00 z wyłączeniem dni świątecznych. Warunkiem terminowej realizacji zamówienia jest dostępność produktów

f. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie minimalny czas realizacji zamówienia na terenie Radomia i okolic - 3 godziny - od momentu jego przyjęcia do realizacji, minimalny czas realizacji zamówienia w pozostałych strefach 24 godziny (jeżeli produkty są dostępne, do 3 dni roboczych

g. WWW.zakupy-eleclerc.pl nie prowadzi dostaw w poniżej podanych dniach:

- Nowy Rok

- Święto Trzech Króli

- Wielkanoc

- Poniedziałek Wielkanocny

- Święto Pracy

- Święto Narodowe Trzeciego Maja

- Zielone Świątki

- Boże Ciało

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- Wszystkich Świętych

- Narodowe Święto Niepodległości

- Boże Narodzenie ( 25 i 26 grudnia)

- Niedziele wolne od handlu

h. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu( po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego).

i. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.3. Koszt przygotowania przesyłki i  dostawy


a. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta,

b. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Po akceptacji przez Klienta kosztu dostawy poprzez wybór opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” koszt ten jest obowiązujący W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem usług transportowych.

c. Ostateczna kwota za dostarczenie przesyłki uzależniona jest od: ceny podstawowej (taryfy) za dostarczenie przesyłki określonej na podstawie podanego kodu pocztowego strefy oraz wagi przesyłki (po przekroczeniu 30kg zakupów, system doliczy koszty przygotowania przesyłki oraz koszt ponownej przesyłki).

d. Określenie taryfy dla danej strefy oznacza cenę za przewóz przesyłki do 30kg w danej strefie do Klienta. W przypadku zamawiania produktów opisując je w uwagach do zamówienia sklep ma prawo do zwiększenia dopłat za wagę dodając do wagi zamówienia ciężar produktów opisanych w uwagach. Stawki dostaw w poszczególnych strefach podano w złotówkach (PLN) z wliczonym podatkiem VAT ( brutto) :

Zakres stref:

Radom

Teren Miasta

Okolice

Obszar uwzględniający bliskie miejscowości Radomia do 30 km

Polska

Cały kraj poza Radomiem i okolicami Radomia

Wysyłka za pośrednictwem kurierów www.zakupy-eleclerc.pl ( przesyłki na teren Radomia i okolic do 30 km).

 

Dni powszednie

Dni świąteczne

Radom

15,00 zł

15,00 zł

Okolice

25,00 zł

25,00 zł

 

Wysyłka wynajętą firma kurierską ( przesyłki poza Radom i okolice ).

Cena dostawy wynosi 18 zł za przesyłkę do 30 kg.

Dopłata za płatność przy odbiorze 4 zł

Dopłata za wagę wg poniższej tabeli:

 Waga przesyłki 

Cena

Do 40 kg

32, 00 zł

Do 60 kg

30,00 zł

Do 80 kg

90,00 zł

Do 100 kg

119, 00 zł

Powyżej 100 kg

Wycena szczegółowa

Informacja podana telefonicznie i

potwierdzona mailowo

 4. Dostawca

a. Dostawca www.zakupy-eleclerc.pl na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

b. Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.

c. Dostawca ma możliwość weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

d. W przypadku dostawy alkoholu dostawca przekaże zamówienie jedynie osobie pełnoletniej.
 

5. Nieobecność klienta

a. W zależności od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres.

b. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik www.zakupy-eleclerc.pl podejmie próbę kontaktu z klientem poprzez SMS lub telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik www.zakupy-eleclerc.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą równą z opłatą dostawy. Www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.

c. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do www.zakupy-eleclerc.pl. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. www.zakupy-eleclerc.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia
Klientowi.

d. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym dodatkowym przedziale godzinowym, ustalonym z kurierem, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów
 


6. Faktura

a. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.

b. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności kuriera podpisuje fakturę, której kopia wraca do sklepu.

c. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 

7. Odmowa przyjęcia dostawy

a. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.
 

8. Określenie dni świątecznych i roboczych:

a. Za dni świąteczne uznaje się - niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (z wyłączeniem sobót) 
Za dni robocze uznaje się - dni nie będące dniami świątecznymi,


IV. PŁATNOŚCI
 

1. Sposoby płatności

a. Klient www.zakupy-eleclerc.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

b. Gotówką : na terenie sklepu Radomdis Polska Sp. z o.o., E.Leclerc Radom przy ulicyTorńska 1, 26-612 Radom lub u kuriera www.zakupy-eleclerc.pl na terenie całej Polski.

c. Kartą płatniczą przez Internet (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)-po skompletowaniu zakupów i po naciśnięciu przycisku "Zamawiam" pojawi się opcja płatności kartami kredytowymi. Po wybraniu w/w opcji i naciśnięciu przycisku "Dalej" przejdą Państwo na stronę autoryzacji karty operatora rozliczającego płatności kartami w Internecie. Zamówienie może zostać przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w Internecie. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji.

d. Kartą płatniczą u kuriera www.zakupy-eleclerc.pl na terenie Radomia i okolic.

e. Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu lub klient będzie skierowany przez operatora do dokonania zautomatyzowanego przelewu.

www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Klienta uprzedniej zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na konto www.zakupy-eleclerc.pl podany mailowo.

f. Www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Radomdis Polska Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Radomdis Polska Sp. z o. o.

g. Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Należy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.
h. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

i. Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem, www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nie stwierdzenia wpływu środków na konto wskazane na Stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl po upływie 7 dni.
 

2. Rozliczanie niedopłat

a. www.zakupy-eleclerc.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowiednią ikoną. Podane na stronie www.zakupy-eleclerc.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT.

Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia www.zakupy-eleclerc.pl do doliczenia powstałej niedopłaty [związanej ze zmienną wagą produktów] do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty. Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w zakładce "Moje konto".

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, w przypadku płatności dokonanej przelewem lub kartą, kurier www.zakupy-eleclerc.pl obliczy i zwróci klientowi powstałą nadpłatę [związanej ze zmienną wagą produktów]
 

V. REKLAMACJE I ZWROTY
 

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

a. Przy realizacji dostawy przez dostawcę www.zakupy-eleclerc.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

b. W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym www.zakupy-eleclerc.pl Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta www.zakupy-eleclerc.pl. O wymienionych powyżej sytuacjach www.zakupy-eleclerc.pl musi być poinformowane w terminie nie dłuższym niż 3
(trzy) dni kalendarzowe od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższego, a zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane.
 

2.Reklamacje, zwroty produktów

a. Klienci www.zakupy-eleclerc.pl mają możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem produktów wymienionych w Rozdz. V, pkt. 2 ust. b) niniejszego

Regulaminu) w terminie 14 dni kalendarzowych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania.

b. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu produktów:

dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dzienników, periodyków lub czasopism

c. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów, należy zgłosić chęć zwrotu towaru wypełniając formularzu zwrotu lub przez złożenie oświadczenia w jeden z podanych niżej sposobów:

         pocztą na adres:  Radomdis Polska Sp. z o.o.,  ul. Toruńska 1, 26-612 Radom

         osobiście, na piśmie,  w sklepie E. Leclerc Radom, przy ul. Toruńskiej 1

         fax’em  pod nr fax 048 381 10 29

         drogą elektroniczną na adres: obsluga@eleclerc.com.pl

         oraz zwrócić produkt do sklepu E. Leclerc Radom wraz z dowodem zakupu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

d. Sprzedawca, niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o chęci odstąpienia od umowy, przekaże klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o rezygnacji z umowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy zamówienia, pod warunkiem otrzymania od klienta zwracanego towaru lub okazania pokwitowania dokonania zwrotu towaru.

e. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
f. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zamówienia, jeżeli klient wybrał inne niż te dostępne w www. zakupy-eleclerc.pl

g. www. zakupy-eleclerc.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył klient płacąc za zamówienie.

h. www. zakupy-eleclerc.pl nie ponosi kosztów zwrotu towaru do sklepu przez klienta.

i. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

j. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest zgłosić problem do Biura Obsługi Klienta sklepu E.Leclerc Radom osobiście lub telefonicznie pod nr Tel 048 381 10 10. oraz przesłać fax’em pod nr fax 048 381 10 29 lub drogą elektroniczną na adres: obsluga@eleclerc.com.pl dokument sprzedaży dostarczony przez kuriera oraz zwrócić produkt do sklepu E. Leclerc Radom. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta.

k. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dni od otwarcia przesyłki. W celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom wraz z dokumentem sprzedaży i produktem dostarczonym przez kuriera.

l. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

m. Sklep zwraca Klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

n. Ewentualny koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
o. www.zakupy-eleclerc.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

p. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

q. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom okazując paragon zakupu. Kurierzy w miarę możliwości, miejsca w samochodzie, trasy przejazdu będą również zabierali od Klientów nieodpłatnie opakowania pod kaucją zwracając kaucję. Klient jednak zawsze ma prawo zażądać zwrotu kaucji i odbioru opakowań objętych kaucją w dogodnym dla niego terminie przekazując opakowania wraz z paragonem kurierowi jako zlecenie dostarczenia przesyłki do sklepu i po opłaceniu przez Klienta, zlecanego kursu wg. cennika usług transportowych wybranego w trakcie kompletowania zakupów kuriera.

VI. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

1. Karta Stałego Klienta

Zamawiający, będący jednocześnie uczestnikiem organizowanego przez Sprzedawcę programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta, może na swoim koncie klienta podać numer karty lojalnościowej celem zbierania środków za robione zakupy zgodnie z zasadami tego Programu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług www.zakupy-eleclerc.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email

www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, www.zakupy-eleclerc.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

4. Zmiana regulaminu

www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zakupy-eleclerc.pl

5. Zmiana regulaminu

Wszystkie składniki wizualne lub dźwiękowe (tekst, muzyka, obraz, ilustracja, zdjęcia, animacje...) witryny www.zakupy.eleclerc.pl są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżonymi w całym świecie. Każda reprodukcja całkowita lub częściowa witryny www.zakupy.eleclerc.pl jest zabroniona, a każde fałszowanie będzie sankcjonowane na podstawie Prawa Własności Intelektualnej. W konsekwencji, Klientowi łączącemu się z witryną zabrania się kopiowania i pobierania całości lub części jej składników, w tym również jej składników okazjonalnych. Każde łącze hipertekstowe przekierowujące do witryny www.zakupy.eleclerc.pl jest formalnie zabronione, bez wyraźnej autoryzacji Sklepu.

5. Spory

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Radomdis Polska Sp. z o. o.